f.  
d. Revsund (Z)
beg.  
yrke. Länsman
utb.  
f.  
d. Revsund (Z)
beg.  
yrke.  
utb.